tisdag 26 juni 2007

Om heliga kor


Att slakta heliga kor är ett uttryck som väl är bekant för de flesta. Vanligen används det i bildlig mening för handlingar som anses vara otänkbara – ofta i samband med att någon överraskande bytt ståndpunkt i en eller annan fråga.

Men för myndigheterna i Wales har det blivit en högst konkret fråga: Tjuren Shambo som är en tempeltjur vid Skanda Vale-templet i södra Wales har konstaterats ha bovin tuberkulos, och myndigheterna har beslutat att han måste slaktas.

Detta har föga överraskande lett till ursinniga protester, och vissa går så långt som till att säga att de avser att skydda tjuren med sina egna liv!

Tjuren Shambo har nämligen många – kan man säga anhängare? Ca 90 000 besökare om året ser till att han lever på en standard som anstår en prins…

Någon har sagt, att när man började montera åskledare på kyrktornen i Europa hade det vetenskapliga synsättet slutgiltigt segrat över det magisk-religiösa, men jag är inte så säker på det! Det betydde inte nödvändigtvis att det vetenskapliga synsättet trängt ner i folkdjupet, och inte heller att det ena synsättet ersatt det andra.

Artonhundratalets utvecklingsfilosofer ansåg att samhällets och vetenskapens utveckling skulle medföra att det irrationella – religion och vidskepelse – spontant skulle försvinna. Idag bevittnar vi i stället en vild flykt ifrån rationalitet och förnuft, och i det post-sekulära samhället odlas nya vidskepelser i kommersiell skala bakom toleransens och multikulturalismens allmänna dimridåer.

Men toleransen har ändå gränser – som i fallet med tjuren i Skanda Vale! Och när den heliga kon slaktas får sådant som religionsfrihet och respekt stryka på foten!

Jag skulle ha velat se reaktionen hos de gamla gubbarna från artonhundratalet, när man nu använder sig av Internet för att driva en kampanj för att rädda den heliga tempeltjuren!

_____________________________

Inga kommentarer: